Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών

Ο ΔΤΚΕ Νέων Κτιρίων Κατοικιών, ως δείκτης εκροών εκφράζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής, κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ως δείκτης εισροών, εκφράζει την εξέλιξη του κόστους, στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής και υπολογίζεται βάση των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει ο κατασκευαστής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT63/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 12:19
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 12:19