Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για κινητοποίηση επενδύσεων για ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος

Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος που αποτελείται από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 4 της Οδηγίας, ενώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία έτη και υποβάλλεται ως μέρος του ΕΣΔΕΑ ΕΣΔΕΑ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 07:46
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 07:44