Γνωμοδοτήσεις ΕΑΑΔΗΣΥ σε Σχέδια ΚΥΑ/ΥΑ κλπ

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) «Η Αρχή γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής.»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-gnomes/m-oles-oi-gnomes/sxedia-kya-ya
Δημιουργός Webadmin "eaadhsy.gr"
Υπεύθυνος Συντήρησης Webadmin "eaadhsy.gr"
Last Updated Ιούλιος 8, 2020, 14:28
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 08:39