Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (ι) η ΕΑΑΔΗΣΥ «Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ιδίως: αα) συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων [...]»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=96
Δημιουργός Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
Έκδοση 2
Last Updated Ιούλιος 8, 2020, 14:26
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2015, 10:08