Σχολικό Δίκτυο Καταγραφής Βροχοπτώσεων

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για την προστασία, την παρακολούθηση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη Μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την προστασία και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων η Διεύθυνση Υδάτων, συντονίζει και υλοποιεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).

Στο ΣΔΛΑΠ για την Κρήτη, μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται και η ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, τον Σεπτέμβρη του 2016 ξεκίνησε να υλοποιείται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Υδάτων Α. Δ. Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης η καταγραφή των βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης με την ενεργή συμμετοχή μαθητών από Γυμνάσια. Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των μικρών πολιτών της Κρήτης, των παιδιών δηλαδή, σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η μύησή τους σε θέματα υδατικών πόρων, στον κύκλο του νερού και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η Κρήτη.

Υπολογίζεται ότι η Κρήτη δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 7,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο από τα οποία το 28% κατεισδύει στο εσωτερικό της γης και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς και είναι κυρίως αυτό το νερό που χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας (ύδρευση – άρδευση κλπ.). Το νερό αυτό προέρχεται κυρίως από την βροχόπτωση γι αυτό και είναι πολύ σημαντική η μέτρησή της. Προκειμένου τα παιδιά να μετρούν την βροχόπτωση, εγκαταστάθηκαν βροχόμετρα σε τέσσερα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Οι μαθητές των σχολείων αυτών αφού εκπαιδεύτηκαν από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υδάτων, καταγράφουν πλέον καθημερινά το ύψος της βροχόπτωσης στην περιοχή τους ενημερώνοντας παράλληλα και την τοπική κοινωνία. Μελλοντικός μας στόχος είναι η διεύρυνση του δικτύου σε όλη την Κρήτη με τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων σχολείων.

Ως υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν οριστεί η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168, e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr) και ο κ Τζορμπατζάκης Μιχάλης, υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404134, e-mail m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr).

Τα τέσσερα σχολεία που από το Οκτώβρη του 2016 ξεκίνησαν την καταγραφή των βροχομετρικών παρατηρήσεων είναι τα γυμνάσια: Καστελλίου, Κρουσώνα, Βαγιωνιάς και Πόμπιας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://data.apdkritis.gov.gr/el
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 1, 2023, 16:04
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2017, 07:23