Ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/676

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τις ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Κάθε πολύγωνο απεικονίζει μία ζώνη νιτρορύπανσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://cdr.eionet.europa.eu/gr/, http://wfdgis.ypeka.gr/
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 07:04
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 07:00