Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και μη επικίνδυνων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/ 22.12.2003) και ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β΄/ 11.10.2010) σε συνδυασμό με το ν. 3852/2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2019, 08:21
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 10:51