ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Π[ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρουσίαση συγκριτικών/συγκεντρωτικών στοιχείων Κέντρων Υγείας (πρώην Μονάδες Υγείας) έτος 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Μάιος 7, 2018, 10:06
Δημιουργήθηκε Μάιος 7, 2018, 10:00